Nadom Sipat 20
iman

Nadzom “Aqoid Iman
Ari aqoidna iman
Eta aya lima puluh perkara
Dua puluh anu wajib di Alloh
Dua puluh anu muhal di Alloh
Hiji nu wenang di Alloh
Jadi jumlah opat puluh hiji
Opat nu wajib di Rosul
Opat nu muhal di Rosul
Hiji nu wenang di Rosul
Jadi jumlahna salapan
Salapan jeung opat puluh hiji
Jadi jumlah sadayana lima puluh

Nadzom Sifat Nu Wajib Di Alloh
Wujud qidam baqo mukholafatul lil hawaditsi
Qiyamuhu binafsihi wahdaniyyat qudrat irodat
Ilmu hayat sama’ bashor kalam qodiron muridan
‘Aliman hayyan sami’an bashiron mutakalliman
Aya heubeul langgeng beda jeung sakabeh nu anyar
Jumeneung kalayan dzatna hiji Alloh dina dzatna
Hjina sifatna hiji padamelan nana
Kawasa kersa uninga reujeung hirupna
Ngadangu ningali sasauran bukti kawasa
Bukti Alloh kersa uninga jeung hirupna
Bukti nu ngadangu nu ningali nu ngadawuh
Jadi sadayana nu wajibna dua puluh

Nadzom Sifat Nu Muhal Di Alloh
Adam huduts fana mumatsalah lilhawaditsi
Ihtiyaj ta’adud ‘ajju karohah
Jahal maot shomam a’maa abkam ‘ajizan karihan
Jaahilan mayyitan ashomam a’maa abkama

Euweuh anyar ruksak sarupa rejeung nu anyar
Butuh kana tempat sareung butuh kanu ngayakeun
Bingbilangan dzatna sifatna sareung damelna
Apes kapaksa bodo maot torek lolongna
Pireu bukti Alloh anu apes anu kapaksa
Anu bodo maot torek lolong nu pireuna

Nadzom Sifat Nu Wenang Di Alloh
Wenang di Allohna midamel barang nu mumkin
Taya nu wajibna midamel barang nu mumkin

Nadzom Sifat Nu Wajib Jeung Mohal Di Rosul
Shidiq amanah tabligh fatonah
Kidxib khianat kitman biladah
Bener kapercaya ngadugikeun sareng pinter
Bohong cidra nyumputkeun reujeung bodona

Nadzom Sifat Nu Wenang DI Rosul
Wenang di Rosulna sifat manusia biasa
Kaya tuang leueut angkat kulem sajabina