Nadzom Kalimah Toyyibah
berbuat-baik-itu-tidaklah-mudah

Laa ilaaha illalloh
Tujuh harti masing pageuh
Kahijina dina manah
Laa Maojuuda illalloh
Laa Maojuuda illalloh
Dina harti nu kahiji
Taya pangeran nu bukti
Anging Alloh nu sahiji
Nu di sebut pangeranna
Salianti dzat Allohna
Eta the taya buktina
Wajib nekadkeun euweuhna
Dzat Alloh taya bilangna
Dua atawa lobana
Hiji lain sabagian
Tina dzat anu lobaan
Eta harti wahdaniyyat
Nu di sebutna the fidzdzat
Nu ngeuweuhkeun kana sifat
Kana kam munfashil fidzdzat
Laa ilaaha illalloh
Harti anu kaduana
Wahdaniyyat na fidzdzatna
Ngeuweuhkeun kam muttashilna
Hiji Alloh lain gabungan
Lain meunang ngahijikeun
Jeung lain meunang ngantetkeun
Hiji beda tinu sejen
Hijina henteu putraan
Hiji lain di putrakeun
Hiji beda tinu sejen
Taya makhluq pibandingeun

Anging damelan Allohna
Nu sejen taya tapakna
Tapi darmaning nyambungna
Alloh nu nyambungkeunnana

Atuh salah patekadan
Nu majarkeun dzat pangeran
Eta gabungan tiluan
Nu kitu tekad musyrikin
Laa ilaaha illalloh
Harti anu ka tiluna
Taya sifat ka pangeranan
Salianti di Allohna
Wahdatul maojud ngarana
Ku sifat ngeuweuhkeunana
Kam munfashil fishifatna
Wajib di syahadatkeunna
Saha jalma nu nekadkeun
Aya sifat kapangeranan
Di salian dzat pangeran
Eta hukumna musyrikin
Laa ilaaha illalloh
Laa Maojuuda illalloh
Harti anu ka opatna
Taya bilangan sifatna
Ngan hiji Allo sifatna
Dina masing masing jinisna
Teu aya rengkepanana
Conto qudrot jeung elmuna
Mun aya rangkepanana
Tina hiji jinis sifatna
Saperti loba qudrotna
Tah eta pasti apesna
Tah eta wahdaniyyatna
Fishifat nganafikeunna
Kana kam mutashil ngarana
Kade pabeulit eusina
Laa ilaaha illalloh
Laa maojuuda illalloh
Harti anu kalimana
Teu aya tapak damelna

Ieu ma’na the ngarana
Wahdatul maojud ngarana
Nu nyabut kam munfashilna
Kudu di tekadkeun nana
Saha jalma nu nekadkeun
Salianti Dzat Pangeran
Eta aya nu napakan
Hukumna eta musyrikin
Laa ilaaha illalloh
Harti anu ka genepna
Laa ma’buda illalloh
Teu aya nu di sembahna
Anu haq di ibadahan
Salianti Dzat Allohna
Mun nyembah kanu sejenna
Eta musyrikin ngarana
Laa ilaaha illalloh
Harti anu katujuhna
Laa mathluuba illalloh
Teu aya nu di suprihna
Teu aya haq di gugu na
Di pake padomanana
Larangan jeung parentahna
Anging parentah Allohna
Dina harti ka agamaan
Hiji di pake padoman
Dawuh Alloh dina Qur’an
Rejeng hadits ti utusan
Mun boga deui padoman
Dina harti ka agamaan
Salianti Dzat Pangeran
Eta hukumna musyrikin